ગુજરાતી માધ્યમ             ENGLISH MEDIUM

ધોરણ:- ૯ થી ૧૦, ૧૧, ૧૨ કોમર્સ / સાયન્સ

સોમ થી શુક્ર :- સવારે   ૭:૧૫  થી  ૧૨:૧૫

શનિવાર :- સવારે   ૭:૧૫  થી  ૨:૦૦

Standard:- 11, 12 

Momday to friday :- 7:15 a.m. to 4:00 p.m.

Saturday :- 7:15 a.m. to 2:00 p.m.