ધોરણ:- ૧ થી ૮

સોમ થી શુક્ર :- બપોરે  ૧૨:૩૫  થી ૫:૩૫

શનિવાર :- બપોરે ૧૨:૦૦  થી  ૩:૩૫