.

બાળમંદિર વિભાગ (ગુજરાતી માધ્યમ)  PRE-PRIMARY SECTION (ENGLISH MEDIUM)

નર્સરી, જુનિયર કે.જી., સિનીયર કે.જી.

સોમ થી શુક્ર : બપોરે ૧૨:૩૫ થી ૩:૩૫

શનિવારે : જુનિયર કે.જી., સિનીયર કે.જી.

૧૨:૦૦ થી ૨:૩૦ (શનિવારે નર્સરીમા રજા રહેશે.)

Nursery, Jr.K.G., Sr.K.G.

Monday to Friday : 8:20 a.m. to 11:25 a.m.

Saturday : 8:20 a.m. to 10:50 a.m.

(Holiday on every Saturday)